Gweithgareddau i Blant

parth chwaraeon
Chwarae

Gweithgareddau gwyliau ysgol

Cadwch yn actif yn ystod gwyliau’r ysgol – edrychwch ar y gweithgareddau gwych sydd ar gael yn eich canolfan hamdden leol.

Gwersi a Sesiynau Gweithgareddau Nofio Dwys

Mae’r gwersi hyn yn wych i blant sy’n edrych ymlaen at y don nesaf ar ein rhaglen wersi. Lle bynnag y bo modd, bydd athrawon yn cynorthwyo plant gydag unrhyw agwedd ar nofio y maent yn ei chael yn ‘heriol’ ar hyn o bryd.

Bydd ein staff addysgu cymwys yn sicrhau bod plant yn magu hyder, datblygu techneg ac yn mwynhau nofio.

ParthChwaraeon

Mae ParthChwaraeon Hamdden Sir Ddinbych yn wersyll aml-chwaraeon ar gyfer bechgyn a merched 6-11 oed ac yn digwydd mewn canolfannau ar draws y sir dros wyliau’r ysgol.

Mae’r ParthChwaraeon yn ffordd ardderchog o gael hwyl, cwrdd â ffrindiau newydd a rhoi cynnig ar rai campau nad ydych efallai wedi rhoi cynnig arnynt o’r blaen.

Mae gwersylloedd ar gael yn ein canolfannau yn Ninbych, Y Rhyl a Rhuthun.

Cynhelir gwersylloedd ParthChwaraeon o 8.30am tan 4.30pm ac maent yn £9.50 y dydd i aelodau Cerdyn Hamdden a £13 y dydd i rai nad ydynt yn aelodau.

Gallwch archebu lle ar-lein nawr – Cliciwch Yma

Cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth a lawrlwytho ffurflen gais.

Canllaw ParthChwaraeon i Rieni

Gysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth

Cysylltu â ni

Chwarae

Chwarae Rhuthun:

Gall plant 8 oed ac iau gael llwyth o hwyl yn ein chwarae meddal buarth, cymryd naid ar y cestyll bownsio, neu chwyddo ynglŷn â marchogaeth y ceir. Wrth gadw llygad barcud ar y plant, gallwch ymlacio, cydio mewn coffi, cysylltu â’r Wi-Fi am ddim ac ymlacio, yn y sesiynau penwythnos hyn.

Darganfyddwch fwy

Chwarae Nova

Mae thema chwarae dan do Nova i adlewyrchu gwyliau traddodiadol glan môr Cymru y mae Prestatyn a Riviera Gogledd Cymru yn enwog amdanynt. Mae’r ddrama antur tri llawr, ar thema traeth, yn un o’r mwyaf yn ardal Gogledd Ddwyrain Cymru.

Darganfyddwch fwy

Balanceability

Balanceability yw rhaglen ‘dysgu beicio’ achrededig cyntaf y DU a’r unig un o’i fath ar gyfer plant 2½ i 6 oed.

Mae Balanceability yn datblygu hyder, ymwybyddiaeth ofodol, cydbwysedd deinamig a sgiliau i fynd ar feic heb sefydlogyddion.

Gan ddefnyddio beiciau cydbwysedd ac offer arall, mae pob gweithgarwch corfforol wedi ei gysylltu ag amcan dysgu a bydd plant yn datblygu’n naturiol ar hyd llwybr a fydd yn gorffen gyda’r plentyn yn gallu mynd yn ddiogel ac yn hyderus ar feic pedalau.

Caiff pob sesiwn ei llunio o amgylch gemau, heriau a phrofiadau newydd y profwyd sydd yn cyflawni’r canlyniadau a ddymunir.

Dyfarnwyd y Nod Barcud mawr ei fri i Balanceability gan y Bwrdd Datblygu Proffesiynol ar ran y Bwrdd Datblygiad Corfforol ar gyfer Addysg Gorfforol (PDB) yn unol â Chanllawiau Blynyddoedd Cynnar a’r Cwricwlwm fel y gall y rheini ac athrawon fod yn sicr fod gweithgareddau yn cyd-fynd â Chanllawiau’r Cwricwlwm ar gyfer y Cyfnod Sylfaen.

Rydym wedi llunio cyfres o becynnau gwych ar gyfer ysgolion, canolfannau hamdden a hyfforddwyr annibynnol i gynnal Cyrsiau Balanceability.

Dyma rai o’r nodweddion a’r bendithion allweddol:

  • Pecyn Balanceability
  • Cefnogaeth a diweddariadau parhaus gan hyfforddwr
  • Cynhyrchion a gwasanaethau newydd
  • Wedi ei gysylltu â’r cwricwlwm
  • Cynhyrchu incwm ychwanegol
  • Rhaglen Achrededig y Cyfnod Sylfaen
    Os ydych yn rhedeg ysgol, canolfan hamdden, neu os ydych yn hyfforddwr annibynnol, cysylltwch â ni rŵan i drafod eich anghenion:

e-bost: info@balanceability.com

ffôn: 0845 3038385

www.balanceability.com

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu