amseroedd agor
sut i archebu
taliadau rinsio
bar a bwyty
llogi preifat
Mae Canolfan Bowlio Gogledd Cymru bowlio dan do gwyrdd a fflat sydd ag 8 llawr bowlio, o safon ryngwladol.  Mae’n agored i aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau, ac rydym yn croesawu unigolion, parau, grwpiau a phartion sy’n ymweld.  Mae’r ganolfan ar agor i’r rhai nad ydynt yn dymuno bowlio hefyd – galwch I mewn am goffi, archebu bwyd of fwydlen ein bwyty neu roi cynnig ar ein cinio dydd Sul gwych.

Amseroedd Agor

Ar gau dros dro

Dydd Llun  
Dydd Mawrth  
Dydd Mercher  
Dydd Iau  
Dydd Gwener  
Dydd Sadwrn  
Dydd Sul                       

Dylai partïon sy’n ymweld sydd am archebu y tu allan i’r oriau agor uchod, gysylltu ag aelod o staff i drafod. 

Mae’r Ganolfan hefyd ar gael ar gyfer digwyddiadau a phartïon ar nosweithiau Sadwrn; gofynnwch am fanylion.


Prisiau’r lawntiau

Mae’r prisiau yn cynnwys llogi esgidiau a bowls lle bo angen.

Gemau Cynghrair a Chwarae Cyffredinol

 

Amser Aelodau Rhai nad ydynt yn aelodau
1 Awr £2.70 £3.60                 
2 Awr  £3.80 £7.10
3 Awr £4.80 £8.00
4 Awrs £5.80 £9.00

Archebion grŵp (12 o bobl neu fwy)  

Amser Pris fesul unigolyn 
2 Awr £6.80
3 Awr £7.10
4 Awr £7.40

 

Dewch o hyd i ni

Parcio

Mae lle ar gyfer 30 o gerbydau yn y maes parcio gyda mannau parcio hygyrch ger y fynedfa i’r adeilad. Mae maes parcio ychwanegol yn darparu mannau parcio ychwanegol ac ar gyfer bysiau a choetsis.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae’r ganolfan yn cynnig mynediad llawn i ddefnyddwyr cadair olwyn a’r rhai sydd ag anawsterau symud. Mae gennym hefyd ddwy gadair olwyn bwrpasol ar gyfer defnyddwyr sydd am fowlio. Os oes modd, rhowch wybod i ni cyn eich ymweliad, os ydych am fenthyg un.

 


Cysylltwch â ni

Ferguson Avenue
Prestatyn
LL19 7YA

Ebost: northwalesbowlscentre@denbighshireleisure.co.uk
Ffon: 01824 70 8451

Sut i archebu lawnt

Gallwch archebu lawnt gan ddefnyddio’r manylion uchod, neu gallwch ddod draw ar y diwrnod a chwarae. Mae llogi bowls ac esgidiau wedi’i gynnwys ym mhris y lawnt, fodd bynnag, yn ystod cyfnodau prysur, ac ar adegau pan mae gennym archebion grŵp mawr a gemau cynghreiriau, mae’n bosibl y bydd y lleoedd yn brin, felly rydym yn argymell eich bod yn archebu lawnt lle bo modd.

 

Sut i ddod yn aelod o’r Clwb Bowls

Os ydych yn chwarae’n rheolaidd ac os hoffech chi ddod yn aelod o Ganolfan Fowls Gogledd Cymru a manteisio ar y prisiau bowlio i aelodau, llenwch y ffurflen gais a’i chyflwyno i’r Ganolfan, ynghyd â’ch tâl aelodaeth o £45.00 y flwyddyn.

 

Ystafelloedd Cyfarfod a Digwyddiadau

Os ydych yn chwilio am leoliad ar gyfer cyfarfod neu ddigwyddiad, mae gennym ystafell gyfarfod 12 person i’w llogi, ac rydym yn gallu darparu ar gyfer digwyddiadau bach neu fwy o fewn y bwyty. Ffoniwch neu anfonwch e-bost atom i drafod eich gofynion.

 

 

Amseroedd Agor Bar a Bwyty 

Ar gau dros dro

 

Dydd Bar Bwyty
Dydd Llun             
Dydd Mawrth    
Dydd Mercher    
Dydd Iau    
Dydd Gwener    
Dydd Sadwrn    
Dydd Sul    

 

Menus:

Dod yn fuan

Ar gael i’w llogi

The Centre is available for events & parties on Saturday evenings; please contact us here for more information.

 

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu