Bwyd a Diod
Bwyty a Bar 1891
caffi r
Bwyty Coedwig Law
cwt y traeth
Caffi 21
shack

Bwyty a Bar 1891

Lleolir bwyty a bar 1891 ar lawr cyntaf Theatr Pafiliwn Y Rhyl, sydd â golygfeydd hyfryd o arfordir Gogledd Cymru, ar draws i Eryri a thu hwnt. Rydym yn cynnig cymysgedd unigryw o fwyd eithriadol a lleol a gwasanaeth gwych – i gyd yn ein bwyty a bar newydd cyfforddus, cyfoes a thrwsiadus. Os ydych eisiau diod i ymlacio, swper hir, swper cyn y theatr neu ginio sydyn, mae gan 1891 rywbeth i bawb.

Ewch i’r wefan

Caffi R yng Nghanolfan Grefft Rhuthun

Caffi R, rhan ganolog o Ganolfan Grefft Rhuthun. Y lle perffaith i gymryd amser i ymlacio a mwynhau coffi neu baned o de wedi’u paratoi’n ffres – gyda bwyd wedi ei baratoi a’i weini gan ein tîm lleol o staff cyfeillgar. Mae’r pwyslais ar ymlacio yn Caffi R: boed hynny gydag ein brecwast Cymreig llawn neu ein te prynhawn gwych (wedi’i weini yn y ffordd draddodiadol). Chi biau’r dewis yn Caffi R.

Ewch i’r wefan

Bwyty Coedwig Law SC2 y Rhyl

Ystafell Fwyta y Goedwig Law yw’r bwyty mwyaf yn SC2. Gydag ystod eang o fyrbrydau blasus a phrydau rhesymol ar gael, mae’r bwyty yn gweini brecwast, cinio a the. Bydd plant wrth eu boddau gyda’r dewis o brydau plant ar gael, ac wrth gwrs, bydd y bwyty ar gael fel rhan o unrhyw archeb parti yn y parc dŵr yn SC2.

Ewch i’r wefan

Cwt y Traeth, Nova

Yn nhref glan y môr Prestatyn, Gogledd Cymru, mae Caffi a Bar y Beach Hut dafliad carreg o filltiroedd o draethau tywodlyd. Cynnes a chroesawgar, mae gennym fwydlen amrywiol gyda rhywbeth at ddant pawb. Os ydych yn adeiladu cestyll tywod ar y traeth, yn cerdded ar hyd y promenâd, neu’n cwrdd â ffrindiau a theulu am ginio, rydym yn cynnig bwyd a diod ardderchog i’ch bodloni a’ch paratoi ar gyfer eich antur nesaf!

Ewch i’r wefan

Caffi 21, Canolfan Bowlio Gogledd Cymru

Mae Canolfan Bowlio Gogledd Cymru yn ganolfan bowlio dan do gwyrdd a fflat sydd ag 8 llawr bowlio, o safon ryngwladol. Mae’n agored i aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau, ac rydym yn croesawu unigolion, parau, grwpiau a phartïon sy’n ymweld. Mae’r ganolfan ar agor i’r rhai nad ydynt yn dymuno bowlio hefyd – galwch i mewn am goffi, archebu bwyd o fwydlen ein bwyty neu roi cynnig ar ein cinio dydd Sul gwych.

Ewch i’r wefan

Shack, Traeth Rhyl

Wedi’i leoli ar y dde wrth Draeth Canolog y Rhyl, wedi’i nythu y tu ôl i Arena Ddigwyddiadau’r Rhyl mae’r siop pysgod a sglodion glan môr cyntaf yn y Rhyl. Gyda bwydlen tecawe wych ‘mond tafliad carreg i ffwrdd o’r traeth tywodlyd, ail-lenwir â thanwydd yr haf hwn yn y Shack.

mwy o wybodaeth

Ewch i’n siopau bwyd a diod trwy ddod o hyd i’w lleoliad ar ein map:

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu