ein busnes
Mae Hamdden Sir Ddinbych Cyf. yn gwmni newydd a adeiladwyd ar gefndir o berfformiad uchel ac ymarfer arloesol. Dros y blynyddoedd diwethaf, fel gwasanaeth o fewn Cyngor Sir Ddinbych, rydym wedi sefydlu perthnasau parhaus sy’n fuddiol i bawb gyda nifer o sefydliadau partner. Rydym yn edrych ymlaen at lwyddiant parhaus y partneriaethau sefydledig hyn, wrth ddatblygu mentrau newydd a chyffrous hefyd. O fewn bob perthynas, rydym wedi ymrwymo i weithredu gyda gonestrwydd, tryloywder a chwrteisi.
Mae’r dyhead amlwg ar gyfer gwelliant wedi ei gynnal a’i ddatblygu dros y 10 mlynedd ddiwethaf, yn dangos dim arwydd o ostegu – yn syml, uchelgais y gwasanaeth yw bod y gorau.

Ein Portffolio

Rydym yn rheoli dros 40 o leoliadau dros ein hardaloedd cymdogaeth, gan gynnwys:

Canolfannau Hamdden: Hamdden Llangollen, Hamdden Corwen, Hamdden Rhuthun, Hamdden Dinbych, Hamdden Llanelwy, Hamdden Prestatyn, Hamdden y Rhyl, Nova.

Atyniadua : SC2, Ninja TAG, Nova Prestatyn, Pafiliwn y Rhyl a 1891

Celfyddydau a Diwylliannol : Canolfan Grefft Rhuthun

Lleoliadau Digwyddiadau a Neuaddau Cymunedol : Arena Digwyddiadau Rhyl, Pafiliwn Llangollen a Neuadd y Dref Rhyl

Datblygu Chwaraeon a’r Celfyddydau

Mae unrhyw dîm sy’n gallu sicrhau’r gefnogaeth gref ar gyfer SC2 y Rhyl a gyflawnwyd gennych yn amlwg yn llwyddiannus iawn.

Paul Cluett
Paul Cluett
Rheolwr Gyfarwyddwr – Alliance Leisure

Ein Cenhadaeth

Cynnal lefelau uchel o iechyd a lles yn Sir Ddinbych yw ein prif flaenoriaeth, ac i’r perwyl hwn mae Hamdden Sir Ddinbych yn gweithio’n ddiflino i ddarparu cyfleusterau hamdden arloesol o ansawdd uchel. Gyda chyfoeth o weithgareddau cyffrous ledled y sir yn addas i bob aelod o’r gymuned, rydym wirioneddol yn dod a Sir Ddinbych ynghyd.

Mae ein cenhadaeth a’n nodau fel cwmni yn canolbwyntio ar ddarparu cyfleoedd hamdden hygyrch o safon uchel sy’n denu lefelau cyfranogi uchel, a gwella lles trigolion ac ymwelwyr Sir Ddinbych. Rydym yn gweithredu rhaglen ail-fuddsoddi barhaus ym mhob un o’r safleoedd hyn i sicrhau ein bod yn cynnig y profiad gorau i’n cwsmeriaid.

amdanom ni

Yr economi leol

Trwy ein hamrywiaeth eang o gyfleusterau hamdden, mae hamdden Sir Ddinbych yn falch o wneud cyfraniad arwyddocaol i’r economi lleol. Rydym hefyd yn cydlynu a chefnogi nifer o ddigwyddiadau poblogaidd, gan gynnwys Sioe Awyr y Rhyl sydd wedi ennill gwobrau, a pob un yn dod a phobl a gwariant i’r sir. Fel cwmni byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid a budd-ddeiliaid i ddatblygu a gwella’r cynnig twristiaeth o fewn Sir Ddinbych.

Fframwaith Hamdden y DU

Gan weithio gyda Alliance Leisure Ltd, rydym wedi creu Fframwaith Hamdden y DU, sy’n cynnig atebion busnes i brosiectau hamdden mawr gan gynnwys dylunio, adnewyddu, adeiladu a datblygu canolfannau hamdden, theatrau, cyfleusterau chwarae, cyfleusterau hamdden a chyfleusterau chwaraeon ar draws sector cyhoeddus y DU.

darganfod mwy
Rydych wedi creu hybrid hynod o dda yn Sir Ddinbych, sy’n dangos yr amcanion cymdeithasol y dylai darpariaeth fwrdeistrefol ei gynrychioli, wrth ei gyflwyno mewn modd nad yw’n wahanol iawn i ddull y sector preifat o ran masnachadwyedd. Nid yw’n hawdd cyflawni hyn ac a dweud y gwir, nid wyf yn ei weld yn aml, un ai yn fy ngwaith o ddydd i ddydd, trwy fy rhwydweithiau neu fy nghysylltiad â CIMSPA. Rwy’n meddwl y byddwn yn priodweddu’r hyn rydych y ei wneud fel entrepreneuriaeth gadarn! Golyga hyn eich bod yn fodlon mentro’n ofalus i geisio gwella’r gwasanaeth ac, o’r hyn a welaf i, mae wedi bod yn llwyddiant.
Paul Cluett
Paul Cluett
Managing Director – Alliance Leisure

Follow us on Twitter:

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google