Iechyd Cymunedol

Llwybr Chwaraeon
Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff

Beth yw Llwybr Chwaraeon Anableddau Iechyd ChAC?

Mae Llwybr Chwaraeon Anableddau Iechyd ChAC wedi cael ei ffurfio o gydbartneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chwaraeon Anabledd Cymru (ChAC), ac yn cael ei gefnogi trwy gyllid gan Alwadau i Weithredu Chwaraeon Cymru.

Cafodd y Llwybr ei chreu mewn ymateb i ddiffyg cyfathrebu rhwng iechyd a chwaraeon. Roedd deddfwriaeth diogelu data ynghyd ag anweledigrwydd traddodiadol y gymuned anabl, yn ei gwneud yn anodd i Chwaraeon Anabledd Cymru a’r rhwydwaith chwaraeon dargedu pobl anabl ar draws Gogledd Cymru, ac eu gwneud yn ymwybodol o’r cyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Cymerir yn ganiataol bod holl bobl anabl yn cael mynediad at wasanaethau gofal iechyd ar rhyw gyfnod yn eu bywydau, ac felly trwy’r bartneriaeth hon, gellir tynnu’r rhwystrau i gael y neges i bobl anabl. Gallwn hefyd weithio tuag at gynyddu lefelau cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon, a all arwain at bobl yn cyflawni statws iechyd gwell a lleihau’r angen ar gyfer defnyddio gwasanaethau iechyd.

Sut mae’r Llwybr yn gweithio?

Bwriad y bartneriaeth yw cynyddu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a chysondeb rhwng y sector iechyd a’r Rhwydwaith Chwaraeon Anabledd yng Ngogledd Cymru. Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy rhaglen gynlluniedig o addysgu ac uwchsgilio gweithwyr proffesiynol yn y dau faes. Ei nod yw trawsnewid y ffordd mae staff y sector iechyd yn mynd i’r afael â gofal iechyd a gweithio tuag at ddiwylliant o hybu iechyd, lle anogir ymarfer corff a chyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol fel rhan o arferion craidd pawb.

Sut ydw i’n cael mynediad i’r Llwybr?

Bydd aelodau o staff o fewn y sector iechyd e.e. ffisiotherapydd neu baediatregydd yn trafod y prosiect gyda’u claf ac os bydd gan y claf ddiddordeb mewn cyfrannu at chwaraeon, bydd yr aelod o staff yn llenwi ffurflen arwyddbostio ac yn cyfeirio’r claf at y tîm Cymunedau Egnïol.
Bydd y Swyddog Chwaraeon Anabledd lleol neu swyddog arall o fewn y tîm yn cysylltu â phawb sy’n cael ei atgyfeirio i drafod pa gyfleoedd cyfranogi sydd ar gael.

Bydd cyswllt cychwynnol dros y ffôn, ond gellir trefnu cyfarfodydd wyneb yn wyneb fel camau dilynol.

Hyd yma, rydym wedi gweithio gyda chwsmeriaid sydd wedi cymryd rhan mewn ystod o wahanol chwaraeon gan gynnwys pêl-fasged mewn cadair olwyn ac ymuno â’r gampfa yn ein Canolfannau Hamdden. Mae’r Llwybr yn agored i bob ystod oedran.

Os hoffech dderbyn unrhyw wybodaeth bellach, gallwch gysylltu â Brett Jones, Swyddog Chwaraeon Anabledd drwy ein tudalen gyswllt.

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff

Mae’r cynllun atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff yn rhan o gynllun atgyfeirio cenedlaethol wedi’i ariannu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a’i redeg mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) wedi’i ddylunio ar gyfer oedolion anweithgar sydd naill ai mewn perygl o ddatblygu cyflwr iechyd cronig neu sydd eisoes yn dioddef o gyflwr meddygol o’r fath. Mae gweithwyr ymarfer corff proffesiynol NERS yn meddu ar gymwysterau ychwanegol a phrofiad helaeth sy’n caniatáu iddyn nhw helpu cleientiaid gyda chyflyrau iechyd penodol i ymarfer yn ddiogel. https://www.wlga.wales/national-exercise-referral-scheme-ners

Cyflyrau Iechyd Cronig

Ymhlith y cymwysterau amrywiol sydd gan y gweithwyr ymarfer corff proffesiynol, maen nhw hefyd yn hyfforddwyr cymwysedig i gefnogi cleientiaid gyda chyflyrau iechyd cronig.

  • Hyfforddwyr Adsefydlu Cardiaidd BACPRHyfforddwyr Ymarfer Anadlol Cronig
  • Hyfforddwyr Cancr ac Ymarfer Corff
  • Hyfforddwyr Gordewdra a Rheoli Clefyd y Siwgr 
  • Hyfforddwyr Osgo ac Atal Codymau
  • Hyfforddwyr Gofal Cefn
  • Hyfforddwyr Strôc / cyflwr niwrolegol hirdymor

Am ragor o wybodaeth am y cynllun cysylltwch ag Alison Couch drwy’r dudalen gyswllt.


Ydw i’n gymwys?

Mae’r cynllun yn targedu cleientiaid 16 oed a hŷn sydd naill ai wedi neu mewn perygl o ddatblygu cyflwr iechyd cronig. Bydd yn rhaid i chi fodloni cyfres o feini prawf penodol, a bydd eich gweithiwr iechyd yn gwirio hynny. Cyn dechrau’r cynllun byddwch yn cael eich asesu gan hyfforddwr cymwys i wneud yn siŵr eich bod chi’n gymwys, yn ddiogel ac yn bodloni’r meini prawf. Mae hyn hefyd yn gyfle gwych i gymryd mesuriadau ac annog cleientiaid i bennu nodau realistig a chyraeddadwy; mae hyn yn bwysig gan fod sesiynau cleientiaid wedi’u strwythuro o amgylch y nodau hyn.

Beth yw hyd y cynllun?

Gall y cynllun bara rhwng 4 a 32 wythnos, yn dibynnu ar y rheswm dros atgyfeirio. Bydd amseroedd y sesiynau yn dibynnu ar lefelau ffitrwydd y client, ond fel rheol ni fydden nhw’n para mwy nag awr. Mae gennym ni wahanol sesiynau ar gael yn dibynnu ar y safle, yn cynnwys: ymarfer corff yn y gampfa, ymarfer cylchol ysgafn, ymarfer cylchol ar eich eistedd, dosbarthiadau cydbwysedd, sesiynau ymarfer yn yr awyr agored (rhai yn rhad ac am ddim), Tai Chi a sesiynau yn y pwll. Bydd gofyn i chi ddod i’r sesiynau yn rheolaidd a mynd i ymgynghoriadau dilynol ar ôl 16 wythnos a 52 wythnos.

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google