Llysgenhadon Ifanc

Nod y rhaglen Llysgennad Ifanc yw gweld pobl ifanc yn gyrru cyfle, ymgysylltiad a newid i bobl ifanc eraill, gan ddefnyddio chwaraeon fel catalydd i wneud hynny.

Fe’i cynlluniwyd i adeiladu sgiliau arwain pobl ifanc ac o ganlyniad maent wedi’u grymuso i ymgymryd â’r rolau canlynol:

  • Bod yn llais ieuenctid ar gyfer Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol yn eu hysgol a’u cymuned
  • Hyrwyddo gwerthoedd cadarnhaol chwaraeon
  • Bod yn fodel rôl a hyrwyddo Addysg Gorfforol a chwaraeon ysgol
  • Cynyddu cyfleoedd i gymryd rhan a hyrwyddo ffyrdd o fyw iach i bawb

Mae ein Rhaglen Llysgenhadon Ifanc yn Hamdden Sir Ddinbych Cyf. yn helpu i ddatblygu arweinwyr ifanc ac yn annog pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae’r llysgenhadon yn cael eu dewis oherwydd eu medrau chwaraeon neu eu sgiliau fel arweinwyr neu wirfoddolwyr ifanc.

Swyddogaethau Llysgenhadon Ifanc

Mae llysgennad ifanc yn helpu i:

  • Annog ffyrdd o fyw’n iach
  • Hyrwyddo gwerthoedd cadarnhaol sbortsmonaeth
  • Annog disgyblion i gymryd rhan mewn Addysg Gorfforol a chwaraeon ysgol a chymunedol
  • Adolygu ac awgrymu gwelliannau i addysg gorfforol a chwaraeon ysgol a chymunedol
  • Tynnu sylw at ddigwyddiadau cenedlaethol i gynyddu gwybodaeth am chwaraeon ac athletwyr
  • Creu cysylltiad rhwng myfyrwyr â’u hathrawon, swyddogion 5×60 a chlybiau cymunedol / hyfforddwyr

Mathau o Lysgenhadon Ifanc:

Mae yna wahanol fathau o Lysgenhadon Ifanc, mae gan bob math gyfrifoldebau a sgiliau gwahanol sydd eu hangen i gyrraedd y lefel honno.

Llysgenhadon Ifanc Platinwm

Mae’n rhaid i Lysgennad Ifanc Platinwm fod wedi treulio o leiaf blwyddyn fel Llysgennad Ifanc Aur. Maen nhw’n gweithredu fel mentoriaid, ac yn cefnogi hyfforddiant ar gyfer Llysgenhadon Ifanc Aur ac Arian ar draws yr ardal leol.

Llysgenhadon Ifanc Aur

Mae Llysgenhadon Ifanc Aur yn gweithio ar draws yr awdurdod lleol yn cydlynu gweithgareddau. Mae’r Llysgenhadon Ifanc yma hefyd yn cefnogi hyfforddiant Llysgenhadon Ifanc Arian ac Efydd. Os hoffech chi fod yn Llysgennad Ifanc Aur yna bydd arnoch chi angen llenwi ffurflen gais. Holwch eich Swyddog 5×60 am fwy o wybodaeth.

Llysgenhadon Ifanc Arian

Mae Llysgenhadon Ifanc Arian yn gweithio yn eu hysgolion ac yn cael eu hyfforddi’n lleol gan Lysgenhadon Ifanc Platinwm ac Aur yn defnyddio adnoddau’r Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Llysgennad Ifanc Arian, holwch eich athro Addysg Gorfforol neu’ch Swyddog 5×60!

Efydd plws

Mae Llysgenhadon Efydd plws yn ddisgyblion ym mlwyddyn 7 ac 8 a oedd yn arfer bod yn Llysgenhadon Ifanc Efydd, ond sydd erbyn hyn yn anelu at fod yn Llysgenhadon Ifanc Arian. Maen nhw’n helpu myfyrwyr sy’n pontio o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd ac yn eu hannog i gymryd rhan mewn chwaraeon. Os hoffech chi gymryd rhan, holwch a sgwrsiwch efo Swyddog 5×60!

Llysgenhadon Ifanc Efydd

Mae Llysgenhadon Ifanc Efydd yn ddisgyblion cynradd sy’n gweithredu o fewn eu hysgolion eu hunain ac yn derbyn hyfforddiant gan y Llysgenhadon Ifanc Platinwm ac Aur. Os hoffech chi fod yn Llysgennad Ifanc Efydd, siaradwch efo’ch athro Addysg Gorfforol.

Mwy o wybodaeth:

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am Lysgenhadon Ifanc, cysylltwch â’ch Swyddog 5×60 yn eich ysgol uchafbwyntiau, neu ein Llysgennad Ifanc yn arwain hollie.collins@denbighshire.gov.uk.

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu