CYFEIRIO FFRIND
PAS YMWELYDD AM DDIM
CYSYLLTU SAFLE
YMARFERION GYDA PHARTNER

Mae ymarfer corff gymaint yn haws gyda ffrindiau a theulu felly beth am Rannu Eich Cariad at Ffitrwydd gyda nhw?

I ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen a San Ffolant, o Ddydd Llun 24ain Ionawr tan Ddydd Gwener 18fed Chwefror, rydym ni eisiau eich cymell chi i gael eich ffrindiau a theulu yn symud ac yn rhannu eich cariad at gadw’n heini

 CYFEIRIO FFRIND AC ENNILL YN FAWR!

Am bob person yr ydych yn cyfeirio i fod yn aelod yn Hamdden Sir Ddinbych byddwch yn derbyn mynediad am ddim i raffl i ennill blwyddyn o aelodaeth lawn, yn rhad ac am ddim!

HEFYD, bydd eich ffrind sy’n ymuno hefyd yn mwynhau arbediad o £17.50 gan na fydd DIM TÂL YMUNO!

MWY O WYBODAETH

DEWCH Â FFRIND AR DDYDD GWENER

Os ydych yn aelod presennol o Hamdden Sir Ddinbych, gallwch wahodd eich ffrindiau a’ch teulu i ddod i unrhyw un o’n dyddiau “Dewch â Ffrind ar Ddydd Gwener”. Bydd y rhain yn rhedeg ar Ddydd Gwener 28ain Ionawr, Chwefror 4ydd, 11eg a 18fed a gallwch wahodd ffrind neu aelod o’r teulu i ddefnyddio unrhyw un o’n 8 ystafell ffitrwydd yn rhad ac am ddim. Yn syml, dewch draw fel arfer a gofynnwch i fewngofnodi eich ffrind fel gwestai.

Byddwn hefyd yn cynnig Asesiad o Gyfansoddiad Corff Tanita* yn rhad ac am ddim yn ystod ar y Dyddiau Gwener yma. Gall hyn eich helpu i ddeall eich corff yn fanwl fel y gallwch osod nodau sy’n eich helpu chi i deimlo’ch gorau. Fel arfer mae hwn yn fudd ar gyfer aelodau yn unig neu gall rhai nad yw’n aelodau dalu £17.50! Cysylltwch â’r ganolfan i archebu eich lle.

*Rhaid archebu lle ac mae’n amodol ar argaeledd

MWY O WYBODAETH

YMARFERION GYDA PHARTNER

Mae llawer o fanteision i ymarfer corff gyda ffrind. Mae’n helpu i’ch cymell, mae’n eich cadw i fynd pan fo’r ymarfer yn teimlo’n galed, mae’n yn deialu’r hwyl ac mae cael cyfaill yn cynyddu eich siawns o gadw at eich cynllun ymarfer corff.

Ymarfer corff yn y gampfa, adref neu yn y parc! 

1.    Cylchdro Braich Cyrcydu – Gwynebwch eich gilydd, gan ddal dwylo gyferbyn. Mae’r ddau yn cwblhau sgwat ac yn cyfnewid dwylo wrth i chi sefyll. Ailadroddwch 10 x bob ochr..

2.    Clapiau Planc – Mae’r ddau yn dal safle planc yn wynebu ei gilydd (ar ben-gliniau neu flaenau’ch traed). Gan gadw safle eich planc yn llonydd, curwch eich dwylo gyferbyn â’ch partner. Ailadroddwch 10 x bob llaw

3.     Eistedd i fynu gyda phel – Gorwedd gyda’ch pengliniau wedi plygu, traed yn cyffwrdd. Daliwch bêl feddyginiaeth ysgafn (neu unrhyw bêl sydd gennych gartref) ar eich brest (neu uwchben ar gyfer symudiad anoddach) ac wrth i chi eistedd i fyny, rhowch y bêl i’ch partner sy’n rholio yn ôl i’r llawr ac yna’n pasio yn ôl wrth i chi cwblhau’r eistedd i fyny. Ailadroddwch 10 x yr un

4.     Pas Pel sy’n Cylchdroi – Sefwch gefn wrth gefn gyda phêl meddyginiaeth (neu unrhyw bêl neu bwysau sydd gennych gartref). Cylchdroi yn y canol i basio’r bêl i’ch partner sy’n cwblhau’r tro i basio i chi ar yr ochr arall. Ailadroddwch 10 x i bob cyfeiriad

 Cwblhewch y ffurflen isod, a bydd aelod o’n tîm mewn cyswllt i drafod eich ymholiad:

    Dewch o hyd i 8 o’n Canolfannau Hamdden ar y map:

    Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

    Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

    Rhagor o wybodaeth

    Gadewch i ni gymdeithasu