Let’s socialise:

Ffurflen Archebu Bloc

  Manylion cyswllt

  Sicrhewch fod yr holl fanylion yn gywir, gan y byddwn yn defnyddio'r manylion hyn i gysylltu â chi.

  Ydych chi'n Glwb Cyfansoddedig?

  Manylion Archebu

  Pa ganolfan hoffech chi ei harchebu?:

  Dewiswch y cyfleusterau y mae gennych ddiddordeb ynddynt trwy ddewis y ganolfan o'ch dewis isod:

  Canolfan Hamdden Huw Jones

  Canolfan Hamdden Dinbych

  Canolfan Hamdden Llangollen

  Prestatyn NOVA

  Canolfan Bowlio Gogledd Cymru

  Canolfan Hamdden Prestatyn

  Canolfan Hamdden y Rhyl

  Canolfan Hamdden Rhuthun

  Canolfan Hamdden St. Asaph

  Pa ddiwrnod sydd gennych ddiddordeb mewn archebu? (gofynnol)
  Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd GwenerDydd SadwrnDydd Sul  Amledd Archebu (gofynnol)
  (Sylwch: Os oes egwyl o fwy na phythefnos rhwng archebion yna rydych chi'n hyfyw ar gyfer TAW.)

  Sicrhewch eich bod wedi darllen y Telerau ac Amodau (gofynnol) yn llawn

  Manylion Talu

  Rydym yn cynnig dau fath o opsiwn talu - Wythnosol (ar y safle ymlaen llaw) neu'n Fisol (trwy anfoneb ymlaen llaw ar gyfer Clwb / Sefydliadau yn unig)

  Taliad Arian Parod

  Mae taliadau arian parod yn ymgorffori cardiau debyd a chredyd, arian parod a sieciau. Mae'n ofynnol talu pob archeb arian parod wythnos ymlaen llaw yn eich canolfan leol.

  Taliad Anfoneb

  (Clybiau Cyfansoddedig yn Unig) (Anfonir anfonebau fis cyn yr archeb. Mae Archebion Clwb o 10 wythnos barhaus neu fwy yn gymwys i gael gostyngiad o 10%. Er mwyn elwa o'r gostyngiad o 10%, cyfeiriwch at y telerau ac amodau.

  Taliad Anfoneb

  Rhowch fanylion Cynrychiolydd y Clwb, a fydd yn delio â'r holl gyllid.  Diogelu

  Llenwch y ffurflen yn llawn ac yn gywir - os oes gennych unrhyw broblemau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.

  A fydd eich archeb yn cynnwys addysgu / cyfarwyddo / hyfforddi cyfranogwyr eraill?
  ByddNi fydd

  Gwybodaeth Bellach

  Unrhyw wybodaeth berthnasol arall y dylem fod yn ymwybodol ohoni mewn perthynas â'ch archeb:

  Asesiadau Risg ac Yswiriant

  Os yw'r rhain yn berthnasol i chi, darparwch yr holl wybodaeth berthnasol am yswiriant eich clybiau / sefydliadau ac a oes unrhyw asesiadau risg ar waith ai peidio. Os nad yw unrhyw un o'r uchod yn berthnasol, yna atebwch 'Amherthnasol'.

  Asesiad Risg yn ei le?
  OesNag Oes

  Gweithdrefn Weithredu a Chynllun Argyfwng yn ei le?
  OesNag Oes

  Gwiriadau DBS a Chymhwyster

  Rhaid darparu rhifau Tystysgrif DBS er mwyn i'r archeb gael ei phrosesu oni bai bod yr holl gyfranogwyr sy'n cael eu hyfforddi / dysgu yn 18 oed neu'n hŷn, ac os felly dewiswch y "Dros 18 oed yn unig" yn y gwymplen isod.

  Os yw'r cyfranogwyr o dan 18 oed, dewiswch 'Angen Gwiriadau'. Rhestrwch yr holl bobl sy'n cymryd rhan weithredol yn hyfforddiant, addysgu a chyfarwyddo eich clwb:

  Faint o hyfforddwyr sydd angen gwiriadau Cymhwyster a DBS?

  Gwiriad DBS 1  Cymhwyster yn ei le:  Gwiriad DBS 2  Cymhwyster yn ei le:  Gwiriad DBS 3  Cymhwyster yn ei le:  Gwiriad DBS 4  Cymhwyster yn ei le:  Gwiriad DBS 5  Cymhwyster yn ei le:  Gwiriad DBS 6  Cymhwyster yn ei le:  Cadarnhad

  Cadarnhad o Wiriadau DBS
  Cadarnhewch isod fod y manylion yn yr adrannau blaenorol yn gywir a bod pawb sy'n cyflawni gweithgaredd ar gyfer y clwb / sefydliad gyda chymwysterau addas a gwiriad DBS. Rwyf hefyd yn cydnabod bod y clwb / sefydliad yn gyfrifol am sicrhau bod gwiriadau'n cael eu cynnal a'u bod yn gyfredol. Gallai methu â chydymffurfio â hyn arwain at dynnu defnydd yn ôl.

  Cadarnhad Dim Dysgu
  Cadarnhewch isod nad yw eich archeb yn darparu unrhyw hyfforddi, addysgu na chyfarwyddo.

  Cadarnhad i gyfranogwyr 18 oed a hŷn
  Cadarnhewch isod nad yw’r archeb yn darparu unrhyw hyfforddi, addysgu na chyfarwyddo, ac nad oes ganddo unrhyw rai dan 18 oed yn bresennol.

  Diolch i chi am gymryd yr amser i lenwi Ffurflen Archebu Bloc Hamdden Sir Ddinbych. Pe bai angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom, byddwn yn cysylltu â chi trwy'r manylion a ddarperir.

  Newyddion Diweddar

  Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

  Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

  Rhagor o wybodaeth

  Gadewch i ni gymdeithasu