Aelodaeth
Manteision Aelodaeth
YMUNWCH AR-LEIN
Prisiau
Ein Cyfleusterau
Fy Llwyddiant
Gwobrau i Aelodau

CYNNIG MIS MEDI

→ DIM FFI YMUNO

→ DIM CONTRACT

→ YMUNWCH AR-LEIN

DARLLEN MWY
YMUNWCH AR-LEIN
P’un a ydych chi’n dychwelyd i’ch trefn arferol neu’n cychwyn un newydd, Medi yw’r amser perffaith i ganolbwyntio a symud ac Rydyn Ni Yma i Chi.

Dyma pa mor hawdd yw dod yn rhan o deulu Hamdden Sir Ddinbych:

DIM CONTRACT – rydym yn credu mewn bod yn heini am oes ond gallwch ymuno â ni heb unrhyw ymrwymiad tymor hir i gontract

YMUNWCH AR-LEIN – dilynwch y camau syml a chofrestrwch heddiw

DIM FFI YMUNO – trwy gydol mis Medi gallwch ymuno â ni heb unrhyw ffi cofrestru, cwbl sydd rhaid gwneud yw ychwanegu’r Cod Hyrwyddo NOJFSEP21

CEFNOGAETH BERSONOL – p’un a ydych chi’n brofiadol neu’n dechrau rhywbeth newydd, gallwn gynnig yr holl help a chyngor sydd eu hangen arnoch chi, wedi’u teilwra i chi gyda’n tîm cefnogol a chyfeillgar FyLlwyddiant.

Manteision Aelodaeth:

Unwaith i chi ddod yn aelod o Hamdden Sir Ddinbych, ni fyddwch yn ymarfer ar eich pen eich hunain.  Gydag amrywiaeth eang o weithgareddau ar gael ar draws y sir, a gyd’n harbenigwyr ffitrwydd cyfeillgar sydd bob amser ar gael i’ch helpu chi i gyrraedd eich nodau, byddwch yn ymuno â chymuned ffitrwydd Hamdden Sir Ddinbych.

Gyda’n pecynnau aelodaeth oedolion ac iau gwych, gallwch dalu gyda debyd uniongyrchol bob mis ac nid oes angen ymrwymiad hirdymor.  Yn ogystal â gallu dewis o amrywiaeth o weithgareddau ac ymarfer corff hwyliog mewn unrhyw un o’n canolfannau ar draws y sir, mae ein haelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi at:-

 • Yr offer gorau sydd ar gael yn y diwydiant sy’n llwyr gysylltiedig.

 • Parthau hyfforddi swyddogaethol a chyngor

 • Parthau hyfforddiant cryfder dynodedig

 • Sesiynau nofio cyhoeddus ar gael bob dydd

 • Dros 350 o ddosbarthiadau egnïol bob mis

 • Opsiynau bwcio ymlaen llaw ar-lein

 • Cymorth am ddim gyda chynllun gweithgareddau drwy ein rhaglen FyLlwyddiant

 • Adolygiadau rhaglen am ddim drwy gydol eich aelodaeth
 • Dadansoddiad o gyfansoddiad y corff Tanita am ddim
 • Cymorth a Chyngor gan hyfforddwyr cymwys
 • Ap MyWellness am ddim gydag ymarferion yn y gampfa ac yn y cartref, dosbarthiadau ar lein ac olrheiniwr ymarfer.

 • Dewch â ffrind ar gyfer opsiynau am ddim

 • Gostyngiadau gyda cherdyn hamdden

 • Prisiau rhatach yn ein llefydd bwyd a diod

Mynegwch eich Diddordeb

Cyfleusterau

Ystafelloedd Ffitrwydd

Yn ein hystafelloedd ffitrwydd, byddwch yn hyfforddi gyda’r offer TechnoGym diweddaraf, a ddefnyddir gan athletwyr Olympaidd a phroffesiynol i gynnal eu ffitrwydd. Mae’ch rhaglen yn cael ei storio ar eich cwmwl Wellness personol sy’n tracio eich cynnydd ac yn eich helpu i gyflawni’ch nodau. Mae ein staff proffesiynol cyfeillgar bob amser ar gael gyda chyngor a chefnogaeth i’ch helpu chi.

Dosbarthiadau Ymarfer Corff Grŵp

P’un a ydych chi’n ddechreuwr, yn hyfforddwr profiadol neu rhywle yn y canol, mae gennym y dosbarthiadau iawn i chi. Gyda chymysgedd gwych o wella ffyrfder, cryfhau a chardio, rydyn ni’n cynnig dosbarthiadau ar gyfer pob lefel o allu. Felly os ydych chi am wneud ffrindiau newydd, neu os yw’n well gennych weithio allan mewn grŵp, rydyn ni’n cynnig tua 80 o ddosbarthiadau’r wythnos ar draws ein canolfannau, pob un wedi’i gynnwys yn eich aelodaeth.

Nofio

Rydym yn cynnig amrywiaeth ragorol o sesiynau nofio cyhoeddus a nofio lôn ledled y sir. Rydym hefyd yn cynnig dosbarthiadau dŵr fel aerobeg dŵr a chylchedau dwr.

Aelodaeth Ffitrwydd

Mae ein haelodaeth Total Gym yn cynnig y dewisiadau gorau i chi o ran ffitrwydd. Pe bai chi eisiau gosod y cyflymder mewn dosbarth Zumba, chwysu yn y gampfa, neu guro’ch amser gorau yn y pwll, mae gan Total Gym yr ateb i chi.

Mae gan bob un o’n canolfannau rywbeth ei hun i’w gynnig a thrwy ddarparu mynediad i chi i bob un o’n 8 Canolfan Hamdden, mae ein haelodaeth ffitrwydd yn rhoi mynediad i chi i ystod wych o weithgareddau, cyfleusterau ac offer.

I ddarganfod mwy am yr hyn sydd ar gael, cliciwch ar y botwm Cofrestrwch Eich Diddordeb heddiw, neu galwch i mewn i’ch Canolfan Hamdden leol, lle bydd ein staff yn hapus i’ch tywys o gwmpas.

COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB

Aelodaeth Nofio

Ar gyfer y nofwyr rheolaidd, mae gennym aelodaeth nofio yn unig.

LAWR LWYTHO FFURFLEN GAIS
COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB

Aelodaeth Myfyriwr 16-17 oed

Mae ein haelodaeth myfyrwyr yn rhoi mynediad ichi i’n rhaglen campfa a nofio, ond am bris rhesymol ar gyfer pobl ifanc 16 a 17 oed sy’n dal i fod mewn addysg llawn amser.

Dim ond £18.50 Debyd Uniongyrchol * y mis – Cofrestrwch mewn Derbynfa unrhyw Ganolfan Hamdden i gwblhau’r holl waith papur perthnasol.

Beth mae’n ei gynnwys?

 • Defnydd o’r 8 Canolfan Hamdden

 • Sesiynau Ystafell Ffitrwydd – Rhai gyda hyfforddwr

 • Sesiynau Nofio Cyhoeddus

 • Rhaglen FyLlwyddiant wedi’i deilwra i’r defnyddiwr

 • Arbedwch hyd at 35% ar daliadau mynediad

Lawrlwytho Ffurflen Gais
COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB

Aelodau Iau – 11-15 mlwydd oed

Rydym i gyd yn gwybod y gall ymarfer corff yn dda a chymryd rhan mewn gweithgareddau ffitrwydd sicrhau buddion iechyd a lles pwysig. Mae ein pecyn Aelodaeth Iau yn helpu i gychwyn pobl ifanc ar y llwybr cywir i fwynhau cadw’n heini ac yn egnïol, a dechrau arferion a all aros gyda chi am oes.

Dim ond £16.50 Debyd Uniongyrchol * (dim ffi ymuno) y mis. Cofrestrwch mewn Derbynfa unrhyw Ganolfan Hamdden i gwblhau’r holl waith papur perthnasol.

Beth mae’n ei gynnwys?

 • Defnydd o 8 Canolfan Hamdden

 • Sesiynau Ystafelloedd Ffitrwydd – Rhai â hyfforddwyr

 • Sesiynau Nofio Cyhoeddus

 • Arbedwch hyd at 30% oddi ar ffioedd mynediad

Lawrlwytho Ffurflen Gais
COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB

Prisiau Aelodaeth

Aelodaeth OedolynDebyd uniongyrchol y mis
Aelodaeth Premiwm Total Gym (campfa, nofio, dosbarthiadau a Grŵp Seiclo Xtreme) *£39.00
Aelodaeth Total Gym (campfa, Nofio, dosbarthiadau)*£34.00
Grŵp Seiclo Xtreme *£29.00
Nofio£24.00

Talu wrth fynd**Cost fesul Ymweliad
Adeg Brysur£6.80
Adeg Lai Prysur£4.50

Aelodaeth IauDebyd uniongyrchol y mis
Myfyriwr 16 & 17 oed*£18.50
Aelodaeth Iau 11-15 oed£16.50
Aelodaeth Nofio Iau 3-15 oed£10.00

*  Ffi Ymuno £17.50 yn berthnasol
** Ffi Gosodiadau Campfa Achlysurol £25 yn berthnasol

Telerau ac Amodau

GWELIR TEL ERAU AC AMODAU

AM FWY O WYBODAETH AM EIN HAELODAETH, NEU I SIARAD AG AELOD O STAFF, CWBLHEWCH Y FFURFLEN ISOD, OS GWELWCH YN DDA:

  Dewch o hyd i bob un o’n 8 Canolfan Hamdden ar y map:

  Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

  Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

  Rhagor o wybodaeth

  Gadewch i ni gymdeithasu