Mae Hamdden Sir Ddinbych Cyf (HSDd) wedi cyhoeddi ystod gyffrous o weithgareddau ar draws y sir i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, gan gynnwys cystadleuaeth ‘dylunio crys-t’ i blant a phrydau arbennig ar thema Gymreig yn eu bwytai yn Rhuthun a’r Rhyl.

Mae HSDd yn gwahodd artistiaid ifanc i gymryd rhan mewn cystadleuaeth dylunio crys-t ar thema ‘Beth Sy’n Eich Gwneud yn Falch o Fod yn Gymraeg’, wedi’i hanelu at blant 11 oed ac iau. Bydd dylunydd buddugol yn derbyn pedwar tocyn ar gyfer Ninja TAG SC2, a bydd eu dyluniad yn cael ei argraffu ar grysau t a wisgir gan hyfforddwyr ffitrwydd HSDd ar draws y sir, fel rhan o’n hymrwymiad i hyrwyddo diwylliant Cymru.

I’r rhai sy’n frwdfrydig am fwyd bendigedig, mae bwydlen arbennig ar thema Gymreig yn cael ei lansio i ddathlu’r diwrnod cenedlaethol ac mi fydd ar gael yng Nghaffi R yn Rhuthun a Bwyty a Bar 1891 yn y Rhyl ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr HSDd: “Fel busnes Cymreig mae’n bwysig i ni ddathlu ein diwylliant Cymreig ac eleni rydym yn edrych ymlaen o gael gweithio gyda phlant lleol i greu crys-t y bydd ein hyfforddwyr ffitrwydd yn ei wisgo i ddangos ein balchder Cymreig. Mae’r gystadleuaeth hon nid yn unig yn caniatáu i blant fynegi eu safbwyntiau unigryw ond hefyd yn rhoi’r cyfle i blant arddangos eu cariad at Gymru wrth ddathlu Dydd Gŵyl Dewi drwy gydol mis Mawrth, ac mae hyn yn hynod bwysig i ni fel busnes Cymreig. Mae’r prydau arbennig ar y thema Gymreig yng Nghaffi R a 1891 sydd ar gael ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi yn flasus, ac yn berffaith ar gyfer y diwrnod arbennig hwn.”

Mae’r gystadleuaeth dylunio crys-t, sy’n cael ei lansio heddiw (22/02/24), yn gwahodd plant o bob rhan o Sir Ddinbych i ryddhau eu creadigrwydd ar ddarn gwag o bapur A4, gan fynegi eu safbwyntiau ar hunaniaeth, diwylliant a threftadaeth Gymreig. Derbynnir cynigion tan hanner nos ar ddydd Sul, Mawrth 10fed, gan roi digon o amser i ddarpar artistiaid dylunio eu campweithiau.

Bydd y dyluniad poster A4 buddugol yn cael sylw amlwg ar grysau-t hyfforddwyr ffitrwydd ar draws holl safleoedd hamdden HSDd a chlybiau premiwm HSDd ar ddydd Gwener, Mawrth 22ain, yn ogystal â thîm Gweithredol HSDd i gyd yn gwisgo’r dyluniad buddugol. Mae’r cyfle unigryw hwn yn caniatáu i’r artist buddugol arddangos eu dawn i’r gymuned ehangach, gan ledaenu neges o falchder ac undod Cymreig.

I gymryd rhan, gall plant gyflwyno eu dyluniadau poster trwy e-bost i marchnata@hamddensirddinbych.co.uk neu eu gollwng wrth ddesg dderbynfa eu Canolfan HSDd lleol. Dylai cofnodion gynnwys enw’r plentyn, ei oedran, a gwybodaeth gyswllt ar gyfer caniatâd rhieni.

Mae byrddau ym Mwyty 1891 ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi yn llenwi’n gyflym, felly anogir cwsmeriaid i archebu bwrdd cyn gynted â phosibl ac i archebu lle wrth fwrdd yng Nghaffi R yn Rhuthun i osgoi siom.