AELODAETH FFITRWYDD IAU

BUDDION
SESIYNAU
cyflwyniad i'r gampfa
PRISIAU
TELERAU AC AMODAU
COFRESTRU EICH DIDDORDEB

Yma yn HSDd Cyf, credwn fod gan bawb yr hawl i gadw’n heini ac iach. Dyna pam rydyn ni’n cynnig aelodaeth iau ffitrwydd a champfa i blant 11-15 oed.

Buddion Aelodaeth

 • Mynediad cynhwysol i sesiynau campfa iau*
  Sefydlu gan Hyfforddwyr cymwys
 • Mynediad cynhwysol i byllau nofio
 • Archebu ar-lein gyda blaenoriaeth 7 diwrnod
 • Hyd at 30% oddi ar weithgareddau a gwasanaethau eraill.
COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB

Sesiynau Campfa Iau

Mae sesiynau campfa iau yn sesiynau pwrpasol ar ôl ysgol lle gall pobl ifanc yn eu harddegau a phlant hŷn rhwng 11-15 oed fynd i’r gampfa a chadw’n heini. Mae aelod o staff yn bresennol ym mhob sesiwn, felly os ydych yn anghyfarwydd ag unrhyw offer, gallwch bob amser ofyn iddynt am gyngor diogelwch.

AMSERLEN
 • Os dymunwch hyfforddi y tu allan i’r sesiynau hyn, bydd angen i chi ddod â rhiant neu warcheidwad sy’n talu. Cymhareb un oedolyn/dau blentyn iau yn unig.
 • Mae angen archebu sesiynau Campfa Iau ymlaen llaw. Gall aelodau archebu sesiynau dan oruchwyliaeth hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw a rhai nad ydynt yn aelodau hyd at 4 diwrnod ymlaen llaw.
 • Gellir archebu sesiynau ar y safle, ar-lein, dros y ffôn, neu drwy ein Ap Hamdden Sir Ddinbych.
 • Sesiynau dan Oruchwyliaeth: Y Rhyl, X20, Dinbych, Rhuthun, Llangollen (Agored i holl Aelodau Ffitrwydd Iau)
 • Sesiynau dan Oruchwyliaeth: Nova (Dim ond yn agored i Aelodau Ffitrwydd Iau Nova presennol – ni all Aelodau Newydd o safleoedd eraill fynychu Sesiynau dan Oruchwyliaeth yn Nova)
 • Sesiynau Agored: Canolfan Hamdden Huw Jones, Y Rhyl, X20, Dinbych, Rhuthun, Llangollen (Agored i aelodau Iau Ffitrwydd ond bydd angen bod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad sy’n talu. Cymhareb yn unig yw un oedolyn/dau iau)
 • Sesiynau Agored: Nova – Ar agor i Aelodau Ffitrwydd Iau Nova presennol yn unig – Ni all aelodau newydd o safleoedd eraill fynychu Sesiynau Agored yn Nova.

Cyflwyniad i’r Gampfa

Cyn i chi ddechrau, bydd angen i chi gael cyflwyniad o’r gampfa lle bydd aelod o staff yn eich tywys chi o amgylch yr ystafell ffitrwydd ac yn eich dangos chi sut i ddefnyddio’r holl gyfarpar y caniateir i chi ei ddefnyddio’n ddiogel a pha offer na ddylech fod yn ei ddefnyddio. Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich sesiwn, bydd eich hyfforddwr yn eich cymeradwyo ac rydych yn rhydd i ddefnyddio’r gampfa yn ystod yr amseroedd a neilltuwyd. Nid yn unig y bydd hyn yn sicrhau y gallwch ddefnyddio’r gampfa yn ddiogel, ond bydd yn eich helpu i gael y gorau o’ch ymarferion hefyd.

Bydd angen i bob aelod iau gwblhau Datganiad Ymrwymiad Iechyd wedi’i lofnodi gan riant/gwarcheidwad.

* Canolfannau Hamdden sy’n Cymryd Rhan:

 • Clwb Dinbych
 • Hamdden Rhuthun
 • Hamdden Llangollen
REGISTER YOUR INTEREST

Cyfyngiadau

Nid yw rhai o’n hoffer campfa wedi’u cyfyngu i’n haelodau iau. Yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn gofyn i chi fod yn synhwyrol a gwrando ar gyngor naill ai’r rhiant neu’r Hyfforddwyr.

Ni chaniateir i blant iau ddefnyddio’r ardaloedd pwysau rhydd. Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio rhai pwysau ysgafn rhydd yn yr ardal swyddogaethol ac yn gyffredinol dim byd dros 5kg. O ran offer swyddogaethol, gall aelodau iau ddefnyddio offer ysgafn, gan gynnwys peli meddyginiaeth, peli sefydlogrwydd, peli BOSU a ViPRs ysgafn. Nid ydym yn annog aelodau iau i ddefnyddio clychau tegell, blychau plyo, bagiau pŵer neu rigiau.

Ar wahân i hynny, mae gweddill y gampfa ar agor i chi ei defnyddio. Mae pob peiriant cardio ar gael, cyn belled â’ch bod yn ffitio’r peiriant yn gorfforol ac mae’r un peth yn wir am beiriannau gwrthiant a pheiriannau cebl.

Ymddygiad yn y Gampfa

 • Cymhwyswch y technegau a’r arferion hyfforddi a eglurwyd yn eich cyflwyniad i’r gampfa wrth ddefnyddio’r offer. Mae ein hyfforddwyr yno i’ch cefnogi a’ch helpu i hyfforddi’n ddiogel, dilynwch eu harweiniad bob amser.
 • Gofynnwn i bob aelod a gwestai ymddwyn yn barchus tuag at gwsmeriaid eraill. Nid yw Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn goddef ymddygiad aflonyddgar, ac mae gennym broses i fynd i’r afael ag unrhyw ymddygiad yr ystyrir ei fod yn cael effaith negyddol ar gwsmeriaid eraill.
 • Peidiwch â chamddefnyddio, symud neu newid unrhyw ran o’r offer ffitrwydd neu’r amgylchedd.
 • Rhaid i chi gysylltu â hyfforddwr os byddwch yn teimlo yn wael, neu fel eich bod am lewygu ar unrhyw adeg.
 • Rhaid i chi hefyd ddweud wrth y tîm os byddwch yn cael damwain neu’n datblygu cyflwr meddygol sy’n debygol o effeithio ar eich rhaglen hyfforddi.
 • Rhowch wybod ar unwaith i aelod o staff am unrhyw broblemau offer. Peidiwch â cheisio cywiro unrhyw faterion eich hun o dan unrhyw amgylchiadau.
 • Gwisgwch esgidiau ymarfer addas a dillad ymarfer corff/ffitrwydd addas wrth ymarfer.
 • Dylid tynnu unrhyw gemwaith rhydd cyn ymarfer.
 • Gwerthfawrogir defnydd priodol o ffonau symudol ar lawr y gampfa.
 • Gan eithrio potel dŵr, ni chaniateir unrhyw fwyd na diodydd yn y gampfa.
 • Defnyddiwch y loceri sydd ar gael a pheidiwch â mynd â bagiau a chotiau i’r gampfa.
 • Mae’r rheolwyr yn cadw’r hawl i newid, ychwanegu at a dileu unrhyw rheolau fel y dymunant.
cofrestru eich diddordeb
Sut ydw i yn ymuno?
Cysylltwch â’ch canolfan leol sy’n cynnig yr aelodaeth yma, mae angen cofrestru pob Aelod Iau yn y ganolfan gyda rhiant/gwarcheidwad yn bresennol.

Prisiau Aelodaeth

Junior MembershipsDirect Debit per Month
Junior Fitness 11-15 years old +£16.00
Junior Swim 3-15 years old£12.50

* Ffioedd ymuno yn berthnasol

Telerau ac Amodau Aelodaeth

gweld Telerau ac amodau

COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB AM FWY O WYBODAETH

I GAEL GWYBOD MWY AM EIN HAELODAETHAU, NEU SIARAD AG AELOD O STAFF, LLENWCH Y FFURFLEN ISOD:

  Dewch o hyd i bob un o’n 8 Canolfan Hamdden ar y map isod:

  Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

  Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

  Rhagor o wybodaeth

  Gadewch i ni gymdeithasu