Llysgenhadon Ifanc
Gwobrau Chwaraeon Sir Ddinbych
Cist Gymunedol

Pwy yw Cymunedau Gweithgar?

Mae lles trigolion ac ymwelwyr Sir Ddinbych yn ganolog i waith ein tîm Cymunedau Gweithgar.  Fel unigolion mae ganddynt gyfoeth o brofiad yn eu meysydd eu hunain, a gyda’i gilydd maent yn cyfuno eu sgiliau i gynnig rhaglen amrywiol o gyfleoedd hamdden cynhwysol o’r safon uchaf.  Mae ein rhaglen Cymunedau Gweithgar wedi cael ei ddylunio i ddenu lefelau uchel o gyfranogiad a gwella lles y rhai sy’n cymryd rhan.

Iechyd Cymunedol

Mae ein tîm o arbenigwyr Iechyd Cymunedol yn cynnig ystod eang o raglenni i gynorthwyo pobl sydd angen cymorth ychwanegol i ddod yn weithgar, gwella eu lles a chynnal eu hannibyniaeth. Mae’r rhaglenni yn cynnwys;

 • Cynllun Atgyfeirio Meddygon Teulu

 • Llwybr Chwaraeon Anableddau Iechyd ChAC

Darganfod mwy

Chwaraeon Cymunedol

Mae ein Rhaglenni Chwaraeon Cymunedol darparu dull wedi’i dargedu er mwyn cynyddu lefelau cyfranogi ac annog y gymuned gyfan i fod yn fwy egnïol. Gall fwynhau chwaraeon o fewn eich cymuned leol helpu i leihau arwahanrwydd cymdeithasol, cynyddu lles a sicrhau bod cymunedau yn cysylltu.
Gan gynnwys:

 • 5×60

 • Bikeability

 • Campau’r Ddraig

 • Chwaraeon Cynhwysol

 • Cist Gymunedol

 • Datblygiad Clwb

Darganfod mwy

Gwobrau Chwaraeon Cymunedol Sir Ddinbych

Bob blwyddyn, mae Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn cynnal Gwobrau Chwaraeon Cymunedol Sir Ddinbych, dathliad o gyflawniadau chwaraeon ar gyfer unigolion, timoedd a chlybiau ar draws y sir. Mae’r enwebu’n digwydd ar-lein ac yna caiff rhestrau byr eu llunio ar gyfer y digwyddiad, sy’n cael ei gynnal bob hydref.

Darganfod mwy

Celfyddydau Cymunedol

Mae ein Rhaglenni Celfyddydau Cymunedol yn gweithio i hybu, cefnogi a datblygu gweithgareddau aml gelfyddyd (celfyddyd a chrefftau gweledol, dawns, drama, cerddoriaeth a ffilm) yn ein cymunedau ac yn rhoi cyfle i bawb gymryd rhan yn y celfyddydau beth bynnag yw eu profiad, oed neu gefndir. Trwy weithio gydag ystod eang o bartneriaid o sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector i grwpiau cymunedol ar draws meysydd iechyd a lles, addysg ac adfywio, mae’r gwaith yn mynd i’r afael â’r blaenoriaethau a nodir yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
Gan gynnwys:

 • Celfyddydau mewn Iechyd

 • Celfyddydau Cymunedol

 • Criw Celf

Darganfod mwy

Arweinyddiaeth Gymunedol

Bydd ein Rhaglenni Arweinyddiaeth Gymunedol yn sicrhau bod pobl yn cael y cyfleoedd, drwy wirfoddoli neu hyfforddi, i ddatblygu sgiliau a chyfrannu at weithgareddau yn eu cymuned.
Gan gynnwys:

 • Llysgenhadon Ifanc

 • Achrediad Arweinwyr Chwaraeon

 • Gwirfoddoli

 • Addysg Hyfforddi

Darganfod mwy
Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google